Przejdź do treści
Menu

Zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in. o zapłatę, zasiedzenie własności nieruchomości, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych, zdarzeń medycznych, bezumownego zajęcia gruntu oraz zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC, NNW, OC, ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami mienia i ubezpieczeniami turystycznymi)
 • prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego, kontakty między rodzicami a dziećmi, sprawy alimentacyjne)
 • prawa medycznego (błędy medyczne i zdarzenia medyczne, reprezentowanie zarówno pacjenta, jak i lekarza)
 • prawa gospodarczego
 • prawa pracy
 • prawa autorskiego i własności intelektualnej
 • prawa prasowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa podatkowego
 • prawa karnego skarbowego
 • prawa karnego
 • prawa wykroczeń

 

Kancelaria świadczy następujące formy pomocy prawnej:

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz wspólnot mieszkaniowych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, regulaminów, statutów oraz innych czynności prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • rejestrowanie spółek
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów, w tym postępowanie przedsądowe
 • występowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń